Privacy Statement

DeTo – Developing Together -hankkeen osallistujarekisteri

Rekisterinpitäjä on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Urheilukatu 6, 95400 Tornio, sähköposti kuntayhtyma(at)lappia.fi, puh. +358 50 310 9367.

Deto – Developing Together -hanke (01.03.2023-31.08.2023) on Lappian hallinnoima hanke, jonka osatoteuttajia ovat Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Koulutus Nord. Lappia on rekisterinpitäjä ja hankepartnerit ovat yhteisrekisterin ylläpitäjiä.

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö on projektipäällikkö Nina Mäki, puhelin +358 40 596 9638, sähköposti nina.maki(at)lappia.fi, Urheilukatu 6, 95400 Tornio.

Lappian tietosuojavastaava on Maarit Kuure, Hallintosihteeri, puh.+358 50 310 9367, tietosuojavastaava(at)lappia.fi, Urheilukatu 6, 95400 Tornio.

Henkilötietoja rekisteröidään DeTo – Developing Together -hankkeen toimintaan ja tapahtumiin osallistuneista henkilöistä. Henkilötietoja käytetään hankkeen osallistujatavoitteiden laskemiseen. Tiedot raportoidaan raportointikausittain henkilölukumäärän ja sukupuolen mukaan Interreg Aurora Minansökän -järjestelmään. Lisäksi hankkeen koulutuksissa voidaan kysyä osallistujan yhteystiedot (sähköposti, organisaatio). Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tiedot kerätään joko sähköisen Webropol-ilmoittautumisen kautta tai osallistujalistalla paikan päällä.

Tietoja ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin.
Henkilötiedot säilytetään sähköisesti suojatuissa tiedostoissa niin kauan kuin se on tarpeen projektille.
Sinulla on oikeus pyytää rekisteriote, josta näet mitä henkilökohtaisia tietoja meillä on sinusta.
Sinulla on oikeus pyytää oikaisua ja/tai rajoitettua käyttöä, jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi edellyttäen, että laki tai viranomaisen päätös ei velvoita meitä tallentamaan tietoja.

Lappian tietosuojasta lisätietoja osoitteessa: https://www.lappia.fi/tietosuojaseloste/.
Lisää tietoa tietosuojasta: https://tietosuoja.fi/gdpr.


Deltagarregister

Registrator är Kemi-Tornedalens Utbildningssamkommun Lappia, Urheilukatu 6, 95400 Tornio, vxl +358 50 310 9367, e-post kuntayhtyma(at)lappia.fi.

DeTo – Developing Together projektet (01.03.2023-31.08.2023) leds av Lappia med partner från Educational Consortium OSAO och Utbildning Nord. Lappia är registrator och projektpartners är administratörer för det projektgemensamma registret.

Ansvarig för registret och kontaktperson är projektledaren Nina Mäki, Urheilukatu 6, 95400, Tornio, Finland, vxl +358 (0)40 596 9638, e-post nina.maki(at)lappia.fi.

Dataskyddsombud hos Lappia är administrativ sekreterare Maarit Kuure, Urheilukatu 6, 95400 Tornio, Finland, e-post tietosuojavastaava(at)lappia.fi.

Personuppgifter registreras om deltagare i DeTo – Developing Together projektets aktiviteter och evenemang. Personuppgifterna används för mätning av projektets deltagarmål.  Uppgifterna rapporteras utifrån antal och kön i Interreg Aurora Minansökan-systemet enligt rapporteringsperioder. Dessutom kan deltagarnas kontaktuppgifter (e-post, organisation) efterfrågas i samband med projektutbildningar. Insamlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke. Informationen samlas in antingen elektronisk genom Webropol-registrering eller via deltagarlistan på plats.

De insamlade uppgifterna används inte att för marknadsföring eller vidarebefordras.

Personuppgifterna kommer att lagras elektroniskt i skyddade filer så länge det är nödvändigt för projektet.

Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
Du har rätt att begära rättning och/eller begränsad användning om någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under förutsättningar att vi inte enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att spara uppgifterna.

Information om dataskyddet hos Lappia (på finska) https://www.lappia.fi/tietosuojaseloste/.

Information om dataskydd (på svenska) https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/dataskyddsforordningen/.


Register of participants in the DeTo – Developing Together project

The data controller is Kemi-Tornionlaakso Municipal Education and Training Consortium Lappia, Urheilukatu 6, 95400 Tornio, EXCH. +358 50 310 9367, e-mail: kuntayhtyma(at)lappia.fi.

DeTo – Developing Together project (running 1 March 2023 – 31 August 2023) is managed and coordinated by Vocational College Lappia with the project partners from Educational Consortium OSAO and Utbildning. Vocational College Lappia is the register controller, and the project partners are joint controllers.

The person responsible for the register and the contact person for the register is the project manager Nina Mäki, Urheilukatu 6, 95400 Tornio, EXCH. +358 40 596 9638, e-mail nina.maki(at)lappia.fi.

The data protection officer at Vocational College Lappia is the administrative secretary, Urheilukatu 6, 95400 Tornio, tietosuojavastaava(at)lappia.fi.

Personal data are recorded on attendees participating in DeTo – Developing Together project activities. Personal data are processed for measuring the project objectives. Data is periodically recorded in the Interreg Aurora Minansökan reporting tool on the basis of the number and gender of the participants. The contact information of the participant (e-mail, organization) can be asked in the project trainings. The collection of personal data is based on the data subject’s consent. The personal data are obtained through a Webropol questionnaire or on the list of participants on site.

The data are not used for marketing purposes or shared with third parties.
The collected personal data is stored in secured files for the time necessary for the project.
You have the right to request for an extract to see the personal data recorded on you.
You have the right to request to have your personal data rectified and/or to restrict the processing of your personal data if your personal data are inaccurate or misleading.
You have the right to request to have your personal data erased unless there is a legal obligation by law or official authority which requires processing of the data.

For further information on data protection at Lappia, please see:  https://www.lappia.fi/tietosuojaseloste/.

For further information on data protection, please see: https://tietosuoja.fi/en/data-protection.