Privacy Statement

Arbeta tillsammans -hankkeen osallistujarekisteri

Rekisterinpitäjä on Koulutuskuntayhtymä OSAO, PL 213, 90101 OULU, puhelinvaihde 040 141 5140, sähköposti kirjaamo(a)osao.fi.

Arbeta tillsammans -hanke (01.03.2020-30.09.2022) on OSAOn hallinnoima hanke, jonka osatoteuttajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Luulajan teknillinen yliopisto, Koulutus Nord ja Pohjoiskalotin neuvosto. OSAO on rekisterinpitäjä ja hankepartnerit ovat yhteisrekisterin ylläpitäjiä.

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö on projektipäällikkö Leena Törmälehto, Kotkantie 1, 90250 Oulu, puhelin 040 635 9776, sähköposti leena.tormalehto(a)osao.fi.

OSAOn tietosuojavastaava on suunnittelupäällikkö/tietosuojavastaava, PL 213, 90101 OULU, tietosuojavastaava(at)osao.fi.

Henkilötietoja rekisteröidään Arbeta tillsammans-hankkeen toimintaan ja tapahtumiin osallistuneista henkilöistä. Henkilötietoja käytetään hankkeen osallistujatavoitteiden laskemiseen. Tiedot raportoidaan raportointikausittain henkilölukumäärän ja sukupuolen mukaan Interreg Nord Minansökän -järjestelmään. Lisäksi hankkeen koulutuksissa voidaan kysyä osallistujan yhteystiedot (sähköposti, organisaatio). Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tiedot kerätään joko sähköisen Webropol-ilmoittautumisen kautta tai osallistujalistalla paikan päällä.

Tietoja ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin.
Henkilötiedot säilytetään sähköisesti suojatuissa tiedostoissa niin kauan kuin se on tarpeen projektille.
Sinulla on oikeus pyytää rekisteriote, josta näet mitä henkilökohtaisia tietoja meillä on sinusta.
Sinulla on oikeus pyytää oikaisua ja/tai rajoitettua käyttöä, jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi edellyttäen, että laki tai viranomaisen päätös ei velvoita meitä tallentamaan tietoja.

OSAOn tietosuojasta lisätietoja osoitteessa: https://www.osao.fi/tietoa-osaosta/tietoa- verkkosivustosta/tietosuoja/
Lisää tietoa tietosuojasta: https://tietosuoja.fi/gdpr


Deltagarregister

Registrator är Educational Consortium OSAO, PL 213, 90101 OULU, vxl +358 (0)40 141 5140 , e-post kirjaamo(a)osao.fi.

Arbeta tillsammans-projektet (01.03.2020-30.09.2022) leds av OSAO med partner från Oulu University of Applied Sciences, Vocational College Lappia, Luleå tekniska universitet, Utbildning Nord och Nordkalottrådet. OSAO är registrator och projektpartners är administratörer för det projektgemensamma registret.

Ansvarig för registret och kontaktperson är projektledaren Leena Törmälehto, Kotkantie 1, 90250 Oulu, Finland, vxl +358 (0)40 635 9776, e-post leena.tormalehto(a)osao.fi.

Dataskyddsombud hos OSAO är planeringschef/dataskyddsombud, PL 213, 90101 OULU, Finland, e-post tietosuojavastaava(at)osao.fi.

Personuppgifter registreras om deltagare i Arbeta tillsammans projektets aktiviteter och evenemang. Personuppgifterna används för mätning av projektets deltagarmål.  Uppgifterna rapporteras utifrån antal och kön i Interreg Nord Minansökan-systemet enligt rapporteringsperioder. Dessutom kan deltagarnas kontaktuppgifter (e-post, organisation) efterfrågas i samband med projektutbildningar. Insamlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke. Informationen samlas in antingen elektronisk genom Webropol-registrering eller via deltagarlistan på plats.

De insamlade uppgifterna används inte att för marknadsföring eller vidarebefordras.

Personuppgifterna kommer att lagras elektroniskt i skyddade filer så länge det är nödvändigt för projektet.

Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
Du har rätt att begära rättning och/eller begränsad användning om någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under förutsättningar att vi inte enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att spara uppgifterna.

Information om dataskyddet hos OSAO (på finska) https://www.osao.fi/tietoa-osaosta/tietoa- verkkosivustosta/tietosuoja/

Information om dataskydd (på svenska) https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/dataskyddsforordningen/


Register of participants in the Arbeta tillsammans project

The data controller is Educational Consortium OSAO, PO Box 213, 90101 OULU, EXCH. +358 (0)40 141 5140, e-mail: kirjaamo(a)osao.fi.

Arbeta tillsammans – Working together project (running 1 March 2020 – 30 September 2022) is managed and coordinated by Educational Consortium OSAO with the following project partners: Oulu University of Applied Sciences, Kemi-Tornionlaakso Municipal Education and Training Consortium Lappia, Luleå University of Technology, Utbildning Nord and North Calotte Council. Educational Consortium OSAO is the register controller, and the project partners are joint controllers.

The person responsible for the register and the contact person for the register is the project manager Leena Törmälehto, Kotkantie 1, 90250 Oulu, EXCH. +358 (0)40 635 9776, e-mail leena.tormalehto(a)osao.fi

The data protection officer at Educational Consortium OSAO is the planning manager / data protection officer, PO Box 213, 90101 OULU, tietosuojavastaava(at)osao.fi.

Personal data are recorded on attendees participating in Arbeta tillsammans – Working together project activities. Personal data are processed for measuring the project objectives. Data is periodically recorded in the Interreg Nord Minansökan reporting tool on the basis of the number and gender of the participants. The contact information of the participant (e-mail, organization) can be asked in the project trainings. The collection of personal data is based on the data subject’s consent. The personal data are obtained through a Webropol questionnaire or on the list of participants on site.

The data are not used for marketing purposes or shared with third parties.
The collected personal data is stored in secured files for the time necessary for the project.
You have the right to request for an extract to see the personal data recorded on you.
You have the right to request to have your personal data rectified and/or to restrict the processing of your personal data if your personal data are inaccurate or misleading.
You have the right to request to have your personal data erased unless there is a legal obligation by law or official authority which requires processing of the data.

For further information on data protection at Educational Consortium OSAO, please see: https://www.osao.fi/tietoa-osaosta/tietoa-verkkosivustosta/tietosuoja/

For further information on data protection, please see: https://tietosuoja.fi/en/data-protection