Privacy Statement

Henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä on Koulutuskuntayhtymä OSAO, PL 213, 90101 OULU, vaihde 010 608 2020, sposti: kirjaamo(a)osao.fi.

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö on projektipäällikkö Leena Törmälehto, Kotkantie 1 C, 90250 Oulu, leena.tormalehto(a)osao.fi.

OSAOn tietosuojavastaava on suunnittelupäällikkö/tietosuojavastaava, PL 213, 90101 OULU, tietosuojavastaava(at)osao.fi.

Henkilötietoja rekisteröidään Arbeta tillsammans-hankkeen aktiviteetteihin osallistujista. Arbeta tillsammans -hanke (01.03.2020-30.09.2022) on OSAOn hallinnoima hanke, jonka osatoteuttajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Luulajan teknillinen yliopisto, Koulutus Nord ja Pohjoiskalotin neuvosto. OSAO on rekisterinpitäjä ja hankepartnerit ovat yhteisrekisterin ylläpitäjiä.

Henkilötietoja käytetään hankkeen tavoitteiden laskemiseen, ne raportoidaan raportointikausittain henkilölukumäärän, iän ja sukupuolen mukaan Interreg Nord Minansökän -järjestelmään. Näiden tietojen keräämistä varten hankkeessa on käytössä henkilötietolomake, jossa tiedustellaan taustatiedot, koulutus- ja työllisyystilanne.

Tietoja ei käytetä markkinointiin eikä luovuteta eteenpäin.

Henkilötiedot säilytetään lukollisissa kaapeissa ja/tai suojatuissa tiedostoissa niin kauan kuin se on tarpeen projektille.

Sinulla on oikeus pyytää rekisteriote, josta näet mitä henkilökohtaisia tietoja meillä on sinusta.
Sinulla on oikeus pyytää oikaisua ja/tai rajoitettua käyttöä, jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi edellyttäen, että laki tai viranomaisen päätös ei velvoita meitä tallentamaan tietoja.

OSAOn tietosuojasta lisätietoja osoitteessa: https://www.osao.fi/tietoa-osaosta/tietoa- verkkosivustosta/tietosuoja/

Lisää tietoa tietosuojasta: https://tietosuoja.fi/gdpr

Hantering av personuppgifter

Registrator är Educational Consortium OSAO, PL 213, 90101 OULU, vxl +358 (0)10 608 2020, e-post:

kirjaamo(a)osao.fi.

Ansvarig för registret och kontaktperson är projektledaren Leena Törmälehto, Kotkantie 1C, 90250 Oulu, Finland, leena.tormalehto(a)osao.fi

Dataskyddsombud hos OSAO är planeringschef/dataskyddsombud, PL 213, 90101 OULU, Finland, tietosuojavastaava(at)osao.fi.

Personuppgifterna registreras om personer som deltar i Arbeta tillsammans-projektets aktiviteter. Arbeta tillsammans-projektet (01.03.2020-30.09.2022) leds av OSAO med partner från Oulu University of Applied Sciences, Vocational College Lappia, Luleå tekniska universitet, Utbildning Nord och Nordkalottrådet. OSAO är registrator och projektpartners är administratörer för det projektgemensamma registret.

Personuppgifterna behandlas för mätning av projektets mål som rapporteras i Interreg Nord Minansökan-systemet enligt fastställda rapporteringsperioder. Rapportering sker utifrån antal deltagare, ålder och kön. För insamling av uppgifter används ett formulär med frågor om kontaktuppgifter, födelsedatum, utbildning och sysselsättning.

De insamlade uppgifterna används inte att för marknadsföring eller vidarebefordras.

Personuppgifterna sparas i låsta skåp och/eller i skyddade filer så länge de är nödvändiga för projektet.

Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
Du har rätt att begära rättning och/eller begränsad användning om någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under förutsättningar att vi inte enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att spara uppgifterna.

Information om dataskyddet hos OSAO (på finska) https://www.osao.fi/tietoa-osaosta/tietoa- verkkosivustosta/tietosuoja/

Information om dataskydd (på svenska) https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/dataskyddsforordningen/